Avatar užívateľa
lollobelka

Ako získať zbrojný pas?

Pod návalom informácii ohľadne útoku v Devínskej Novej Vsi, by som rada vedela ako sa dá získať zbrojný pas. Existujú nejaké psychologické testy? ..Preskúšanie?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5011 dňami Sledovať NahlásiťNajlepšia odpoveď
Avatar užívateľa
quentos

nejen psychotesty, ale též testy odborných znalostí a rovněž potvrzení od doktora o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Srov. zdroj

Zdroj: www.mvcr.cz/cla­nek/rady-a-sluzby-dokumenty-zbrojni-prukaz-pro-fyzickou-osobu.aspx?q=Y2hud­W09Mg%3d%3d

0 Nominácie Nahlásiť

Další odpovědi
Avatar užívateľa
ciernak

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá

  • písomne požiadala o jeho vydanie,
  • je plne spôsobilá na právne úkony,
  • dosiahla predpísaný vek,
  • je bezúhonná a spoľahlivá,
  • lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
  • preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
  • má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
  • v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva:

  • praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo
  • praktický lekár pre deti a dorast alebo dorastový lekár na základe výsledku lekárskej prehliadky a výsledku vyšetrenia klinickým psychológom u žiadateľov (vek 15 rokov a zbrojný preukaz skupiny E).

Lekár, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi príslušnému praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast alebo dorastovému lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti.
Ak posudzujúci lekár zistí u držiteľa zbrojného preukazu zmenu zdravotného stavu, ktorá má za následok stratu zdravotnej spôsobilosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru.
Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote predloženie nového lekárskeho posudku; ak tak neurobí, predpokladá sa, že stratil zdravotnú spôsobilosť.

Zdroj: www.epi.sk/Ma­in/Default.as­px?Template=~%2fMa­in%2fTArticles­.ascx&phConten­t=~%2fMain%2fAr­ticleShow.ascx&Ar­tID=5704&LngID=0

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek