Avatar užívateľa
Pokročilý

Ako získať zbrojný pas?

Pod návalom informácii ohľadne útoku v Devínskej Novej Vsi, by som rada vedela ako sa dá získať zbrojný pas. Existujú nejaké psychologické testy? ..Preskúšanie?

Uzamknutá otázka – ohodnoťte najlepšiu odpoveď symbolom palca.

Najlepšia odpoveď

Avatar užívateľa
Bronzový

nejen psychotesty, ale též testy odborných znalostí a rovněž potvrzení od doktora o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Srov. zdroj

Zdroj: www.mvcr.cz/clanek/rady-a-sluz by-dokumenty-zbrojni-prukaz-pr o-fyzickou-osobu.aspx?q=Y2hudW 09Mg%3d%3d

 

Ďalšie odpovede:

Avatar užívateľa
Pokročilý

Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu.
Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá
– písomne požiadala o jeho vydanie,
– je plne spôsobilá na právne úkony,
– dosiahla predpísaný vek,
– je bezúhonná a spoľahlivá,
– lekárskym posudkom preukázala zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
– preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
– má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
– v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
Zdravotná spôsobilosť žiadateľa držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva:
– praktický lekár pre dospelých na základe výsledku lekárskej prehliadky u žiadateľov zbrojného preukazu; posudzujúci lekár si v prípade potreby vyžiada aj výsledok vyšetrenia klinickým psychológom, alebo
– praktický lekár pre deti a dorast alebo dorastový lekár na základe výsledku lekárskej prehliadky a výsledku vyšetrenia klinickým psychológom u žiadateľov (vek 15 rokov a zbrojný preukaz skupiny E).
Lekár, ktorý zistí alebo nadobudne dôvodné podozrenie, že držiteľ zbrojného preukazu trpí chorobou, vadou alebo stavom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú držanie alebo nosenie zbrane a streliva, poučí ho o tejto skutočnosti a bezodkladne ju oznámi príslušnému praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast alebo dorastovému lekárovi, ktorý je príslušný na vydanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti.
Ak posudzujúci lekár zistí u držiteľa zbrojného preukazu zmenu zdravotného stavu, ktorá má za následok stratu zdravotnej spôsobilosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému útvaru.
Ak vznikne odôvodnená pochybnosť o zdravotnej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený od neho požadovať v určenej lehote predloženie nového lekárskeho posudku; ak tak neurobí, predpokladá sa, že stratil zdravotnú spôsobilosť.

Zdroj: www.epi.sk/Main/Default.aspx?T emplate=~%2fMain%2fTArticles.a scx&phContent=~%2fMain%2fArtic leShow.ascx&ArtID=5704&LngID=0

 

Diskusia k otázke

 

U otázky neprebehla diskusia.

 

Prihlásiť sa

Položte otázku, odpovedzte, zapojte sa, …

začnite tu

Reklama

Kvalitné odpovede v: Kultúra a spoločnosť

Strieborný Led 142
Bronzový Judith 83
Strieborný Dr.Axl 52
Bronzový MonaLis 45
Bronzový quentos 43
Bronzový divoska 41
Pokročilý pandora 33
Bronzový chudst 32
Bronzový Drap 30
Pokročilý ciernak 24

Zobraziť celkový rebríček

Facebook

 

Na Vašej požiadavke sa pracuje. Počkajte, prosím.