Podmienky používania servera Odpovede.sk

Zmluvné podmienky pre používanie služby Odpovede.sk

Služba Odpovede.sk je poskytovaná za dole uvedených zmluvných podmienok. Použitím služby vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami, účinnými v okamihu použitia služby.
Prevádzkovateľ je oprávnený  tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Akékoľvek zmeny podmienok budú zverejnené na tejto stránke a vstúpia v platnosť 30 dní po ich zverejnení.
Prevádzkovateľom  servera a služby Odpovede.sk je spoločnosť  Dine4Fit, a.s., so sídlom Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 25766937.

 

Služba Odpovede.sk

 1. Odpovede.sk umožňujú:
  1. Vkladať otázky
  2. Vkladať odpovede na otázky
  3. Hodnotiť otázky a odpovede
 2. Vkladať otázky a odpovede, hodnotiť otázky a odpovede môžu iba registrovaní užívatelia po prihlásení na server.
 3. Vložiť novú otázku môže i neregistrovaný užívateľ, otázka je zverejnená na základe potvrdenia otázky prekliknutím odkazu v e-mailové správe. Tá je  automaticky zaslaná užívateľovi na adresu uvedenú pri vložení otázky.
 4. Prezrieť si otázky a odpovede, vyhľadávať otázky a odpovede a prezrieť si profil užívateľov môžu i neregistrovaní užívatelia.
 5. Vloženú otázku alebo odpoveď nemôže užívateľ zmazať alebo upraviť. Užívateľ, ktorý vložil otázku či odpoveď môže k svojej otázke, odpovedi vložiť doplňujúci text.

 

Zmeny služby

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo prerušiť službu, obmedziť alebo zablokovať prístup k službe bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ smie upraviť alebo odstrániť textový obsah ,kde sa domnieva,  že je nevhodný.

 

Vložený obsah

Užívateľ služby prehlasuje, že:

 1. Vlastní všetky práva k vloženému obsahu alebo má dostatočné právo k postúpeniu práv prevádzkovateľovi  ako je napísané v týchto podmienkach.
 2. Preberá všetky záväzky  spojené s licenčnými a ďalšími poplatkami vyplývajúcimi z  používania ním vkladaného obsahu.
 3. Vkladať na server svoje vlastné obrázky alebo má zaistený súhlas osôb, ktorých obrázky  sú na server vložené.
 4. Ním vkladaný obsah nie je urážlivý, neporušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva voči tretej osobe.
 5. Všetok užívateľom vkladaný obsah je v súlade s Kódexom užívateľa Odpovede.sk.

 

Vlastníctvo práv, postúpenie práv užívateľom

 1. Užívateľovi zostáva vlastníctvo k celému obsahu, ktorý vloží na server Odpovede.sk.
 2. Užívateľ postupuje prevádzkovateľovi neodvolateľné, neobmedzené, celosvetové a bezplatné, ne-exkluzívne právo vložený obsah používať, reprodukovať, upravovať, postúpiť práva k obsahu tretej osobe, použiť k reklame, zobraziť a verejne prezentovať.

 

Monitoring obsahu

 1. Prevádzkovateľ nie je viazaný povinnosťou monitorovať službu a obsah akýmkoľvek spôsobom. 
 2. Prevádzkovateľ nekontroluje pravidelne správnosť a spoľahlivosť obsahu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť či odstrániť akýkoľvek obsah v akúkoľvek dobu.
 4. Názory, rady, stanoviska, služby, ponuky alebo iné informácie, obsah vyjadrené  treťou stranou vrátane užívateľov sú iba ich a nie prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ sa nestotožňuje ani nie je  zodpovedný za správnosť alebo spoľahlivosť akéhokoľvek názoru, rady, informácie alebo stanoviska  vyjadreného prostredníctvom služby.

 

Osobné údaje

 1. Ochrana osobných údajov služby Odpovede.sk sa riadi podmienkami dostupnými na stránke Ochrana osobných údajov

 

Zneužitie služby Odpovede.sk

 1. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo zamedziť aktívny prístup k službe Odpovede.sk užívateľovi, ktorý zneužije službu k neoprávneným obchodným účelom bez súhlasu prevádzkovateľa služby alebo službu zneužije k reklamným účelom.
 2. Užívateľ služby Odpovede.sk nie je oprávnený  informácie získané počas užívania služby akýmkoľvek spôsobom. reprodukovať, publikovať či inak ďalej šíriť za iným účelom, než pre svoje osobné využitie.
 3. V prípade, že prevádzkovateľ zistí porušenie týchto podmienok alebo i pokus o porušenie podmienok, vyhradzuje si právo okamžite zamedziť prístup k službe a zahájiť odpovedajúce právne kroky.

 

Zodpovednosť a záruky

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť obsahu na serveri Odpovede.sk
 2. Prevádzkovateľ neručí za to, že služba bude nepretržitá a bezchybná.
 3. Prevádzkovateľ nenesie žiadne záruky a zodpovednosť za škody alebo ujmu vzniknutú na základe použitia služby a obsahu na serveri  Odpovede.sk

 

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15.12.2014.