Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Dine4Fit, a.s., IČ  25766937 so sídlom Škroupova 631, Hradec Králové, Česká republika  (ďalej len: „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, email: info@odpovede.sk
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad email, lokaliza, sieťový identifikátor alebo podľa jedného alebo viacerých zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nevymenoval zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla
  2. Správca spracováva pre ďalej uvedený účel Váš email v jeho oznámenom formáte (zahŕňa prípadne aj meno a/alebo priezvisko), čo je nevyhnutné pre účely prihlásenia do služby Odpovede.sk
  3. Správca spracováva na prevádzkovaných weboch súbory cookies.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
   1. oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie informácií o službe Odpovede.sk s výnimkou šírenia obchodných oznámení  elektronickými prostriedkami) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v  zmysle bodu 47 preambule GDPR
   2. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti (tj. za účelom šírenia obchodných oznámení elektronickými prostriedkami)
   3. Váš súhlas so zhromažďovaním údajov súborov cookies ako sieťových identifikátorov podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
   Dôsledkom neposkytnutia súhlasu so spracovávaním osobných údajov tam, kde je zákonný dôvod spracovania osobných údajov subjektu je, že osobné údaje, ktoré mali byť spracovávané na základe súhlasu, nebudú spracovávané.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   1. umožnenie Vášho prístupu k službe Odpovede.sk poskytované správcom; pri registrácii je požadovaný email, ktorý je nevyhnutný pre umožnenie prístupu k službe Odpovede.sk, poskytnutie emailu je nevyhnutnou požiadavkou pre zabezpečenie prístupu k službe Odpovede.sk
   2. zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít (priamy marketing)
   3. meranie návštevnosti webu, cielená reklama, prispôsobenie zobrazení webových stránok 
   4. zo strany správcu dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR, a to na základe zbierania súborov cookies.
 4. Doba uchovávania údajov
  1. správca uchováva osobné údaje po celú dobu, kedy máte umožnený prístup k službe Odpovede.sk v súlade so zmluvnými podmienkami, maximálne však 5 rokov od posledného prihlásenia k službe Odpovede.sk
  2. do doby, kým požiadate správcu o zrušenie účtu v aplikácii Odpovede.sk
  3. do doby, kým odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
  4. po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
  1. príjemcovia osobných údajov sú osoby
   1. zabezpečujúce prevádzkovanie služby (napríklad poskytovateľ hostingu serverov správcu)
   2. zabezpečujúce marketingové služby pre službu Odpovede.sk (napríklad poskytovateľ emailingových služieb)
  2. Správca nemá v úmysle previesť osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) alebo medzinárodným organizáciám.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
   2. právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovaní podľa čl. 18 GDPR.
   3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
   4. právo vziať späť súhlas k užívaniu súborov cookies pre marketingové účely pomocou postupu popísaného na stránke  https://www.odpovede.sk/stranky/cookies
   5. právo vzniesť námietku proti spracovaní podľa čl. 21 GDPR a
   6. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   7. právo odvolať súhlas so spracovaním (tento postup sa neuplatní u práva vziať späť súhlas – viď vyššie), a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 1. vyššie týchto podmienok (Základné ustanovenia).
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na  Úrade pre ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/) v prípade, že sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk.
  3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára pri registrácii služby Odpovede.sk. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle odkaz na novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla. Subjekt údajov má právo vyjadriť nesúhlas so zmenou podmienok, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 1. vyššie týchto podmienok (Základné ustanovenia). Ak vyjadrí subjekt údajov nesúhlas so zmenou podmienok, správca nebude schopný osobné údaje ďalej spracovávať, pričom dôjde k zrušeniu účtu v aplikácii Odpovede.sk.

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňa 25.5.2018.