Avatar užívateľa
anonym

Ktorému z rodičov budú zverené deti do osobnej starostlivosti po rozvode manželstva??

Ako s detmi po rozvode?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5168 dňami Sledovať NahlásiťOdpovede
Avatar užívateľa
Hook

Podľa §24 ods. 1 prvá veta Zákona o rodine: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok“.
Rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov možno nahradiť dohodou rodičov, ktorú súd schváli. V prípade, že sa rodičia na tejto otázke nevedia dohodnúť, súd spravidla ustanoví súdneho znalca z odvetvia detskej psychológie a psychológie dospelých, ktorý vypracuje znalecký posudok. V znaleckom posudku znalec na základe svojich odborných znalostí doporučí súdu, u ktorého z rodičov sú vytvorené najlepšie predpoklady pre výchovu maloletých detí. V závislosti od veku maloletého dieťaťa súd môže výnimočne nariadiť výsluch maloletého dieťaťa pred súdom, za účelom zistenia, u ktorého z rodičov by maloleté dieťa chcelo ďalej žiť. Pokiaľ z manželstva pochádza viac maloletých detí, súd v zásade zverí všetky maloleté deti jednému z rodičov, predovšetkým s ohľadom na zachovanie súrodeneckých väzieb detí. Nový zákon o rodine priniesol aj novinku v tom smere, že rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti sa môže domáhať práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati (§24 ods. 4 Zákona o rodine). Ďalšou významnou novinkou je aj to, že ak jeden z rodičov opakovane, bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom môže súd zmeniť rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti, t.j. v tomto prípade by súd zveril maloleté dieťa druhému rodičovi.

3. AKÁ BUDE VÝŠKA VÝŽIVNÉHO NA MALOLETÉ DETI?
Podľa §24 ods. 1 posledná veta Zákona o rodine: „Súd určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti prispievať na jeho výživu alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného“.
Výživné možno charakterizovať ako finančný príspevok na výchovu maloletého dieťaťa. To však neznamená, že výška výživného slúži len na pokrytie základných existujúcich výdavkov na maloleté dieťa. Každé dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. To znamená, že výživné slúži aj na tvorbu prípadných úspor pre maloleté dieťa.
Podľa §62 ods. 2 Zákona o rodine: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov“.
Vychádzajúc z § 62 ods. 2 Zákona o rodine je zrejmé, že výška výživného sa určuje najmä podľa majetkových pomerov povinného rodiča. Povinným rodičom je ten rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Súd skúma predovšetkým opakujúce sa príjmy rodičov zo zamestnania (mzda), prípadne z podnikania. Upozorňujeme však, že súd skúma majetkové pomery vo všeobecnosti a teda skúma rozsah celého majetku povinného rodiča. Súd tak skúma nielen výšku mzdy, prípadne príjmu z podnikania, ale aj ďalší majetok povinného rodiča, ktorý preukazuje životnú úroveň tohto rodiča (napr. vlastníctvo motorových vozidiel, nehnuteľností, iných príjmov a pod.). Okrem majetkových pomerov súd posudzuje aj schopnosti a možnosti povinného rodiča a teda skúma aj možnosť povinného rodiča si nájsť vhodné zamestnanie s ohľadom na jeho vek, zdravotný stav, rodinné pomery a podobne. Pri skúmaní schopností, možností a pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Poukazujeme na ďalšiu novinku, ktorú priniesol nový zákon o rodine, ktorý zaviedol inštitút tzv. minimálneho výživného vo výške 30% zo sumy životného minima. Minimálne výživné musí platiť každý povinný rodič bez ohľadu na jeho majetkové pomery a finančnú situáciu.

4. AKÝM SPOSOBOM BUDE UPRAVENÝ STYK S MALOLETÝMI DIEŤAMI TOHO RODIČA, KTORÉMU NEBOLI MALOLETÉ DETI ZVERENÉ DO OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI?
Podľa §25 ods. 2 Zákona o rodine: „Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode“. Medzi základné práva rodiča, ktorému neboli zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti patrí najmä právo stretávať sa s maloletými deťmi. Aj v tomto prípade zákon o rodine uprednostňuje dohodu rodičov o úprave styku pokiaľ neodporuje záujmom maloletých detí. Dohoda o úprave styku sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva. V prípade, že sa rodičia nevedia dohodnúť, súd ustanoví súdneho znalca z odvetia detskej psychológie a psychológie dospelých, ktorý vypracuje znalecký posudok. V znaleckom posudku znalec doporučí súdu najvhodnejší spôsob úpravy styku s maloletými deťmi. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa súd výnimočne môže obmedziť či dokonca zakázať styk rodiča s maloletými deťmi.

Súd rozhoduje o rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom rozsudkom. Doporučujeme na doručený
rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v civilnej kancelárii súdu, ktorý
rozhodoval o rozvode manželstva. Rozsudok z doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti je exekučným titulom, ktorý možno

Zdroj: http://www.hur­taj.sk/rozvod­.html

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Rodina a vzťahy